POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 


Szanowni Państwo

 


Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako RODO) informujemy, że spółka KRONN – Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaktualizował Politykę Prywatności, w szczególności w zakresie przysługujących Państwu praw dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych dotychczasowych Klientów, jak również potencjalnych Klientów.

Poniżej znajdą Państwo omówione w punktach kwestje takie jak: informacja kto jest administratorem danych osobowych, w jaki sposób i jakie dane są pozyskiwane od Użytkowników, cel pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich udostępniania innym podmiotom, prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych.

I Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako RODO) obowiązujące od 25 maja 2018r.
• nowe przepisy ustawodawstwa polskiego.

II Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

KRONN – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/19, 53-676 Wrocław. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kronn.pl, jak również pod numerem telefonu 71 791 19 72.

III Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

KRONN – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa z siedziba we Wrocławiu zbiera dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach.

Dane osobowe o których mowa, mogą obejmować Państwa dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, tj. adres e-mail, numer telefonu, wysokośc zadłużenia.
Państwa dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Państwa zgody, czy z powszechnie dostępnych źródeł.

Dane osobowe pozyskiwane są także poprzez podanie ich w trakcie np. kampanii e-mailingowych, jak również w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie bieżącej współpracy.
Administrator w pierwszym etapie postępowania przetwarza dane osobowe, jakim jest:

 • adres e-mail pozyskany z powszechnie dostępnych źródeł (m. in. z KRS, z CEIDG, z internetu), a po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej związanej z windykacją/wykupem wierzytelności, po wcześniejszej analizie sprawy.

 • Następnie dane osobowe pozyskane w trakcie kontaktu z Klientem przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy współpracy, prowadzenia korespondencji handlowej, świadczonch usług.

Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim przesłanie Państwu zapytania ofertowego a w dalszej kolejności konkretnej oferty handlowej dotyczącej windykacji/wykupu wierzytelności i w przypadku akceptacji realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w oparciu o konkretny przepis prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. ( np. w celu wystawiania i przechowywania faktur).

 3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem KRONN – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa z siedzibą we Wrocławiu jest przetwarzanie danych osobowych jakim jest adres e-mail w celach marketingu bezpośredniego i celach informacyjnych, poprzez wysyłanie zapytania ofertowego z prośbą o kontakt, a w dalszej kolejności przedstawienia oferty handlowej dotyczącej windykacji/wykupu wierzytelności.

 4. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

IV Okres przechowywania danych osobowych

KRONN – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa z siedzibą we Wrocławiu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

V Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych.

 2. Żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, bądź uległy zmianie.

 3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

 4. Żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - czyli do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 6. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przekazaliście nam Państwo lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy dane przekazać.

 7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po zmianie ustawodawstwa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@kronn.pl, bądź kontakt pisemny za pomocą tradycyjnej poczty lub telefoniczny.

VI Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

VII Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane osobom trzecim. Jedynie za Państwa zgodą dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w zgodach w zależności od treści zgody na przetwarzanie i udostępnianie.

Dane osobowe przkażemy odbiorcom trzecim jedynie wówczas, jeżeli będzie ku temu podstawa prawna, np. organom państwowym takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, innym administratorom jak np. kurier dostarczający Państwu umowę z nami, czy biuro rachunkowe z którym współpracujemy w sprawach księgowych.

VIII Zasady przetwarzania danych osobowych i procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych KRONN – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa z siedzibą we Wrocławiu, mając na względzie przepis art. 5 RODO, przykłada wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”).
Kierujemy się zasadą minimalizacji danych, tj. zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane („minimalizacja danych”).
Cele gromadzenia Państwa danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa. Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”).
Dbamy także o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie bądź aktualizację danych („prawidłowość”).
Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim („integralność i poufność”).

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki do ochrony danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.